KLUB KOLEKCJONERÓW POLICYJNYCH

INFORMACJA O REJESTRACJI / NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Właśnie udało Nam się zakończyć proces rejestracji stowarzyszenia i mamy nadany numer NIP (skan w załączeniu). Pozostaje jeszcze do założenia konto stowarzyszenia w banku i najpóźniej w pierwszym tygodniu stycznia poinformuję o tym podając jego numer. Przypominam , że składka członkowska za rok 2024 wynosi 50 zł i jest płatna do końca marca – ale wpłaty proszę dokonywać po rejestracji. W załączeniu publikuję również opracowaną nową deklarację członkowską (edytowalną) którą z uwagi, że w świetle prawa jesteśmy Nowym podmiotem musimy wszyscy wypełnić i odesłać w formie elektronicznej do Vice Prezesa Dominika Rzepeckiego, email: domel52@op.pl. Osoby które uczestniczyły w Naszym spotkaniu założycielskim w rubryce – członkowie wprowadzający – wpisują „członek założyciel”, pozostali członkowie wpisują członków zarządu tj. Dariusza Sieger oraz Dominik Rzepecki. Oczywiście dotychczasowe numery członkowskie pozostają bez zmian a konieczność wypełnienia deklaracji to wymóg formalno – prawny Stowarzyszenia. Proszę o wypełnienie i przesłanie tych deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31 stycznia 2024 roku.

Jednocześnie w imieniu swoim i całego Zarządu życzę Wszystkim by magia świąt przyniosła spokój, wytchnienie i radość a Nowy 2024 Rok obdaruje Nas wszystkich zdrowiem, pomyślnością, szczęściem i Wieloma nowymi wspaniałymi perełkami w kolekcji.

Dariusz Sieger

Prezes Zarządu

Dear Ladies and Gentlemen: Colleagues, We have just managed to complete the association registration process and we have been assigned a NIP number (scan attached). The association’s bank account still needs to be set up and I will inform about it in the first week of January at the latest, providing its number. I would like to remind you that the membership fee for 2024 is PLN 50 and is payable by the end of March – but please make the payment after registration. Attached I am also publishing a new membership declaration (editable), which, due to the fact that we are a new entity under the law, we must all complete and return in electronic form to Vice President Dominik Rzepecki, email: domel52@op.pl. People who participated in our founding meeting, in the introductory members column, enter founding member, other members enter management board members: Dariusz Sieger and Dominik Rzepecki. Of course, the existing membership numbers remain unchanged and the need to complete the declaration is a formal and legal requirement of the Association. Please complete and send these declarations by the deadline: January 31, 2024. At the same time, on behalf of myself and the entire Management Board, I wish everyone that the magic of the holidays will bring peace, respite and joy, and the New Year 2024 will give us all health, prosperity, happiness and many new wonderful gems in the collection.

Dariusz Sieger,

President